OHAL Komisyonu 17 Temmuz'da Başvuru alacak

OHAL Komisyonu Çalışma Esasları Tebligi 12 Temmuz 2017 tarih ve 30122 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon 17 Temmuz'da başvurular başlıyor. İşte Şartları

Tebliğe göre komisyon, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek. 

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve yukarıda sayılan işlemler kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanında olacak. 

Komisyona, bu işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacak. 

Başvuru sahipleri

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla komisyona başvuru yapabilecek.

Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olan kişilere ait olacak. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamayacak. 

Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekaletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemeyecek. 

Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanacak. 

Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi

Komisyona, komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren başvuruda bulunulabilecek.

Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde komisyona başvurular iletilecek. 

Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarih olarak alınacak. 

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak

Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacak. 

Komisyona doğrudan başvurulamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem veya inceleme yapılmayacak. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim edecek. İlgili memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne iletecek. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verecek ve bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderecek. 

Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona iletecek.