Belediyemiz 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Belediyemiz 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Halfeti Belediyesi hizmet ve çalışmalarına dair hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

13 Nisan 2016 - 15:38

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı içerisinde, yerelin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerini belli bir plan dahilinde gerçekleştiren ve sahip olduğu kaynakları verimli, etkin kullanmaya çalışan Halfeti Belediyesi geride bırakılan 2015 yılı çalışma sezonuna ilişkin, faaliyet raporunu yayımladı. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2015 Yılı Halfeti Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu; Halfeti Belediyesi'nin  misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2015 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsıyor. 

MİSYONUMUZ

Halfeti Belediyesi olarak huzur ve refah içinde yaşanan güzel bir ilçe oluşturmak. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, ilçenin gelişimini ve ilçedeki yaşayan insanların ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; park, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçemizin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra  turizm, tanıtım, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Halfeti Belediyesi, Halfeti ilçesinin huzur ve refah içerisinde yaşanan bir ilçeye dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.

VİZYONUMUZ

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için belediye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve ilçe halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun öneminin de gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Halfeti Belediyesi, ilçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır. Gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, zabıta, defin, ağaçlandırma, park, yeşil alanlar, konut, turizm, ilçe tanıtımı ve  evlendirme hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, yurttaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile ilçe mülki sınırlarında belediye hizmetleri götürülebilir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Fiziksel Yapı: Halfeti Belediyesi kuruluş olarak 1923 yılında kurulmuştur. 

6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun ile 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair anuna bağlı olarak ilçe belediyemiz büyükşehir ilçe belediyesi olmuş olup, kanun hükmü ile ilçemize bağlı olan Argıl ve Yukarıgöklü Belde Belediyeleri kapatılmış ve ilçe belediyemize bağlanmıştır. İlçemize daha önce köy olarak bağlı olan yerlerin ilçemize mahalle olarak bağlanması ile birlikte sınırları ve hizmet alanı oldukça genişlemiştir. Buna bağlı olarak mahalle sayımız 10 iken 42 mahalle ve ilçe nüfusu 8 bin 522 iken 38 bin 345 olmuştur. Ancak bu sayı yaz aylarında özellikle Turizm sezonunun başlaması ile birlikte bir çok yerli ve yabancı turistin gelmesi ile artmaktadır. 6360 sayılı kanunun ile ilçe belediyemiz hizmetleri içerisinde olan mezarlıklar hizmeti, su ve kanalizasyon hizmeti, yol, altyapı, itfaiye hizmetleri söz konusu kanun ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. 
    
Belediye  Yapısı: Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye encümeni ve Belediye Meclisi olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye encümeni toplantıları Belediye encümenince her hafta Salı günü olarak belirlenmiştir. Yine Belediye Meclisi toplantıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizde Belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Belediyemizde 4 adet traktör, 6 adet çöp Aracı, 2 adet kepçe, 7 adet hizmet otosu, 4 adet kamyon, 2 adet pikap, 2 adet motosiklet,1 adet yol süpürme aracı, 2 adet arasöz (sulama aracı), 1 adet cenaze nakil aracı mevcuttur. 

İnsan Kaynakları: Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemizin tanımlandığı grup içerisinde 145 adet memur kadrosu ile 73 adet işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisince bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Belediyemizde halen 29 adet sürekli işçi ile 13 adet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve 3 Sözleşmeli personel çalışmaktadır. 

Sunulan Hizmetler: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dâhilinde ilçe halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır.

Belediye Meclisi ve Belediye encümeni faaliyetleri: Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini ifa etmek üzere dönem içerisinde her ayın ilk haftasında toplanarak toplam 52 adet karar almıştır. Yine belediye encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ile kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere her hafta düzenli olarak toplanarak dönem içerisinde toplam 28 adet karar almıştır. Gerek belediye meclisimiz gerekse, belediye encümenimiz dönem içerisinde 2886 sayılı kanunla verilen ihale yetkisini kullanmıştır.

Belediye Yazı İşleri Faaliyetleri: Belediyemiz Yazı İşleri Birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel  kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında toplam 1371 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Yine dönem içerisinde belediyemiz yazı işleri birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam 1155  adet yazı gönderilmiş olup, yine dönem içerisinde Belediyemiz Fen Memurluğu tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam  312  adet yazı gönderilmiştir.  Ayrıca bilgi edinme kanunu çerçevesinde belediyemize vatandaşlardan toplam 162 adet dilekçe verilmiş olup dilekçelerinin gereği yapılmıştır.

Belediyemiz Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2015 dönem içerisinde toplam 337 adet çiftin nikah işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem içerisinde toplam 232 çifte Uluslar Arası Aile Cüzdanı verilmiştir. 

İmar ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri kapsamında verilen inşaat ruhsatları: Dönem içerisinde belediyemizce 13 adet inşaat ruhsatı verilmiştir. Yine belediyemizce dönem içerisinde belediyemizce 1 adet  yapı kullanma ruhsatı verilmiştir. 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol harcama yetkilisi, Belediye encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir. 

AMAÇ VE HEDEFLER

İdarenin Amaç ve Hedefleri: Belediyemizin amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üretmektir. Hizmet üretirken kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ana prensibimizdir. Halfeti Belediyesi olarak öncelikle toplumun ekonomik açıdan kalkınması, yeni iş sahaları açılması planlanmıştır. 

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak giriyor.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MALİ BİLGİLER:

 Belediyemizin 2015 Mali Yılı bütçesi 21.557,140,00 TL gelir ve gider denk olacak şekilde belediye meclisince kabul edilmiştir.

2015 Yılında Bütçe Uygulama Sonuçları:

                                                              TAHMİNİ        GERÇEKLEŞEN

Personel Gideri            :3.076.016.00 TL       2.733.088,38      
Sos. Güv. Kur. Dev. Pirim Gideri    :434,394,00               444,421,96
Mal ve Hizmet Alımları        :11.785.376,00    5,598,964,60
Cari Transferleri            :109.142,00    ---------------
Sermaye Giderleri            :2,125,002,00    621,756,73
Sermaye Transferi            :5.808,00        ...................
Yedek Ödenekler            :4.021.402,00    …………..

GENEL TOPLAM            :21.557.140,00         9.398.231.67  TL olmak üzere 2015 yılı giderlerimiz üstte verilen bilgiler dahilindedir.

2015 yılında Gelir Bütçe uygulama sonuçları:

                                                              TAHMİNİ        GERÇEKLEŞEN
Vergi Gelirleri            :1.319.868,00    393.771.16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri        :936,975,00     172.932,09
Alınan Bağış ve Yardımlar        :2.025.782,00    535,703,64
Diğer Gelirler            :16.296.593,00    8.058.791,27
Sermaye Gelirleri            :879.065,00    ................
Alacaklardan Tahsilat            :98.857,00        ..................

GENEL TOPLAM             :21.557.140,00    9.161.198,16 olmak üzere 2015 yılı gelirlerimiz üstte verilen bilgiler dahilindedir.

GELİR SERVİSİ FAALİYET RAPORU

Gelir servisi olarak 2015 yılı tahsilatı ile ilgili dökümler aşağıya çıkarılmıştır.

Emlak Vergisi Mükellef sayısı            : 2595
Tahakkuk                    : 326.063.83        
Tahsilat                    :195.731.73 TL.
Çevre Temizlik Vergisi Mükellef sayısı        : 75
Tahakkuk                    : 112.50 TL.         
Tahsilat                      : 162.12 TL.
Belediyemizin diğer gelirleri para cezaları, iş yeri açma ruhsatı, kira geliri gibi gelirlerden yapılan toplam tahsilat : 95.999.13 TL.

Merkezi İdareler Vergi Gelirlerinden Alınan Belediye Payı                        : 7.891.106.20TL

2015 yılında tahsilatımız                                     : 291.892.98 TL.


Mali Denetim Sonuçları: 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay’ca yapılmaktadır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ:

Faaliyet ve Proje Bilgileri:

HALFETİ BELEDİYESİ 2015 YILINDA YAPILMIŞ OLAN PROJE VE ÇALIŞMALAR

1-Karaotlak Mahallesi'nde gösteri dinlenme ve yürüyüş parkı yapım işi

2-Devlet Hastanesi yanına çocuk parkı yapım işi

3-Mahallelerimiz genelinde toplam 40.000 m2 kilitli parke taşı yapım işi

4-Yeni Yapılan Devlet Hastanesi acil giriş yol genişletme işi

5-Aşağı Halfeti Çekem Yolu genişletme işi

6-Kırsal mahallerdeki bozuk yolların düzeltilme  işi

7-Yukarıgöklü ve Argıl Mahallerinde yol güzergahlarına  ağaçlandırma çalışmaları

8-Belediye Hizmet binası tadilat yapımı

 9-Hizmet binası bahçe ve çevre düzenlemesi yapımı

10-Saylakkaya Mahallesi'nde  konut yapımı için arsa talep çalışması ve belediye arazilerinin tespiti.

11-Belediyemize yeni bağlanan kırsal mahallelere dağıtılmak üzere 1000 adet çöp konteynırı alımı. 

12- Belediyemizde ilaçlama araçları oluşturularak tüm mahallelerde haşere mücadelesi için ilaçlama çalışması yapılması

13-Kilit parke şantiye tesisi yapımı

14- Yeni Pazar yeri yapımı

15- Karagül üretim yeri düzenleme çalışması

16- GNNS Uydu alıcılı harita ölçüm cihazı alımı

17- Kırsal mahallelerde kullanılmak üzere 3 adet taziye çadırı ve 3 adet çok amaçlı mahalle Kültür evi yapımı.

18- 1 Adet Greyder,1 adet 4x2 Toyota hizmet aracı, 1 adet Exskavatör aracı ve 1 adet sulama aracı (Arazöz) alımı.

19- Eski Halfeti’ ye 1 adet konaklama tesisi yapımı

20  Eski Halfeti’ye 1 adet yüzer dinlenme tesisi yapımı. 


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan denetlemeler sonucunda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmayan 60 adet  işyerlerine tutanak tutularak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almaları yönünde çeşitli uyarılar yapılmıştır. Yine 2015 yılı içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı için müracaat eden 27 adet işyerlerine Belediye Zabıta Müdürlüğü olarak gidilmiş işyeri denetimi ve işyeri M2 ölçümü yapılarak Belediyemiz Yazı İşleri Birimine bildirilerek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir. 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

    
Halfeti Belediyesi’nin ve faaliyetlerinin basın ve yayın organları tarafından haberleştirilmesi için çeşitli kanallar oluşturularak, gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının zemini oluşturuldu. Bir çok etkinliğimiz ve hizmetimiz basın tarafından haberleştirildi. Halfeti Belediyesi’nin şeffaf yönetim anlayışının bir parçası olarak ‘Halfeti Belediyesi Aylık Belediye Bülteni’ ni oluşturduk. Her ay düzenli olarak çıkardığımız basın bültenimizde halkımızın belediye ile ilgili her şeye kolayca ulaşmasının önünü açtık. Gelir-giderlerimizi yayınladık, halkımıza bu yolla hesap vermiş olduk. Ayrıca basın bültenimizde her ay bir mahallemizi konu ederek mahalleye özgü sorunları ve mahallede yaşayan insanlarımızın taleplerini dinleyerek görünür kıldık. Cittasolow unvanı taşıyan ve turizm sektöründe ciddi işler yapmayı düşünen ilçemiz için bu alanda tanıtıcı broşür hazırladık. Bu broşürümüzde Halfeti’nin tarihi yerlerinden doğasına, bölgemizde yaşayan hayvan türlerinden yemeklerimize kadar bir çok şeyi Türkçe-İngilizce basarak yurt dışından gelen misafirlerimizin de okuyup anlayabileceği bir kitapçığımız olmuş oldu. 

Gerek Belediye eş başkanlarımızla birlikte gerekse birimlerimizdeki personellerimizle birlikte alana çıkarak yürütülen faaliyetleri fotoğraf ve haberlerle belgeleyerek Halfeti Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ölümsüzleştirdik. Tüm bayram ve özel günlerde tebrik kartları bastırarak halkımızın ve diğer belediyelerimizin yanında olduğumuzu onlara ilettik.
Halfeti Belediyesi Yayın ve Halkla ilişkiler birimi 2014 Yerel Yönetimler seçiminin ardından Mayıs 2014' te basın- yayın biriminin eklenmesi ile göreve başlanmıştır. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde Halfeti Belediyesi Basın Yayın Halkla ilişkiler birimi olarak Halfeti Belediyesinin kamuoyunda erişilebilir, ulaşılabilir ve halkın katılına açık bir kurum olması yolunda bir takım etkinlikler gerçekleştirmiştir. İlk olarak Halfeti Belediyesinin halkımızın daha yakından takip edebilmesi için daha önceden kullanılmayan internet sitemizi çağımızın gereksinimine uygun bir hale getirerek, insanların daha kolay ulaşabildiği, gerektiğinde iletişim kurabildiği bir seviyeye ulaştırıldı. Yeni yılla birlikte görsel temasıyla dikkat çeken belediyeye ait takvimler hazırlanarak halka ulaştırıldı. İlçeye dair yaşanan gelişmeler ulusal basın yayın organlarıyla paylaşılarak ilçemiz daha görünür kılındı. 

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizce ilçemizin sınırları genişlediğinden dolayı temizlik hizmetleri hizmet alımı (49 kişi ) ve kadrolu işçiler (11 kişi ) ile temizlik hizmetleri müdür vekili tarafından koordineli bir şekilde 6 adet çöp toplama kamyonu, 2 adet traktör, 1 adet yol süpürme aracı ve bir adet sulama aracı birlikte yürütülmektedir.          

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler: Halfeti Belediyesi olarak bizi diğer ilçe belediyelerinden ayıran üstünlüğümüz, Birecik Barajı göl aynasından kalması, Cittasolow (Sessiz Şehir), saklı cennet, karagül, Rumkale'nin ilçemize yakın olması nedeniyle turizm sezonunda turizm amaçlı gelen ziyaretçilerin ilçemize göstermiş olduğu ilgi. 

Zayıflıklar: Belediyemizin zayıflıklarının başında 6360 sayılı kanunun ile Belediyemize bağlanan 42 mahalle köy tüzel kişiliğinin sona erdirilerek belediyemize mahalle olarak bağlanması ve bu yeni olan mahallelere ait sorunlarının belediyemizin bütçesinin yetersiz olması nedeniyle yeni mahallelere hizmet götürmek ekonomik sebeplerden dolayı zayıflığımızdır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Sonuç itibariyle; 2015 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle yeni oluşan mahallelerin Belediyemizin maddi imkansızlıkları sebebiyle bu yerlere hizmet götürmeye yönelik birçok projemiz olduğu ve bu projelerimizin hayata geçirilmesi yönünde ilçemiz Belediyesine destek çıkılmalıdır.

 

Bu haber 9496 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Faruk Çelik'in durumu iyi
Faruk Çelik'in durumu iyi
Erdoğan Güneydoğu Kanaat Önderleriyle Buluştu
Erdoğan Güneydoğu Kanaat Önderleriyle Buluştu